Digitree Group podsumowuje trzy kwartały 2020 roku

Grupa Kapitałowa Digitree Group w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku zmniejszyła stratę netto osiągniętą w analogicznym okresie 2019 roku do 490 tys. zł (+0,6 mln zł r/r). Wypracowana przez nas EBITDA była znacznie wyższa od ubiegłorocznej i uplasowała się na poziomie 3,4 mln zł (+ 0,6 mln zł tj. +24% r/r). Jednocześnie skonsolidowane przychody spadły o 10,7% i wyniosły 38 mln zł.

Digitree Group ponownie poprawiła skonsolidowane wyniki, tj. znacząco zmniejszyła stratę netto oraz zwiększyła poziom EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ na tę zmianę miały oszczędności kosztowe i kontynuacja zmian w zakresie prowadzenia projektów oraz obsługi klienta, które zostały wprowadzone w spółkach zależnych już w poprzednich kwartałach br. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 4,6 mln zł, tj. do poziomu 38 mln zł. Powyższy spadek spowodowany był kilkoma równocześnie występującymi czynnikami. Pierwszym z nich było zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział Emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się ze 100% do 40%. Kolejnym z czynników był niższy poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej w związku z pandemią COVID-19 i mniejsze zaangażowanie niektórych klientów w kampanie promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych. Ponadto, przesunięcie okresu urlopowego w Grupie Kapitałowej oraz u jej kontrahentów i potencjalnych klientów skutkowało wydłużeniem procesu decyzyjnego w związku z zawieraniem nowych zleceń i umów abonamentowych w trzecim kwartale br., co przełożyło się na nieco niższą sprzedaż.

 

 

 

Wyniki trzeciego kwartału 2020 r. nieco odbiegają od tendencji wykazanej w poprzedzającym go kwartale. Wdrażane w Grupie zmiany reorganizacyjne związane były z kosztami, które przełożyły się na niższą wartość EBITDA i zysku netto. Dodatkowy wpływ miały również wyniki poszczególnych segmentów Grupy. Natomiast skonsolidowane przychody wypracowane w trzecim kwartale 2020 r. były wyższe niż osiągnięte w poprzedzających go okresach br.

 

 

W segmencie I, do którego należy Digitree Group S.A., ponownie odnotowany został wzrost poziomu przychodów (o 8% r/r przed wyłączeniami konsolidacyjnymi), co związane jest ze stabilną pozycją usług świadczonych przez tę spółkę. Należą do nich zwłaszcza rozwiązania z zakresu e-mail marketingu oraz marketing automation, które obecnie cieszą się szczególnym zaufaniem klientów. Podobnie stało się w przypadku segmentu Fast White Cat. Spółka ta wypracowała w trzech kwartałach 2020 roku wzrost na poziomie przychodów wynoszący 9% r/r (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi). Stało się tak pomimo nieco słabszego trzeciego kwartału, który był spowodowany charakterystycznym dla tej spółki cyklem biznesowym, związanym z realizacją wielomiesięcznych wdrożeń. Unikatowe rozwiązania Grupy doceniane są w dużej mierze przez wymagające firmy, u których konieczne są wdrożenia zaawansowanych i dedykowanych funkcjonalności oraz oprogramowania. COVID-19 przyspieszył digitalizację biznesów i życia codziennego, dlatego prowadzenie działalności w sieci oraz możliwość spersonalizowanego i efektywnego komunikowania się z odpowiednimi grupami odbiorców oraz budowanie w ten sposób relacji z klientami cieszyły się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem biznesów.

 

- Szyte na miarę rozwiązania wdrożeniowe są kołem zamachowym Grupy, dzięki specjalistycznej wiedzy wdrożenia będące naszym udziałem są niezwykle skuteczne, a to buduje biznes. Wystarczy spojrzeć na ostatnie business cases Fast White Cat, żeby to zrozumieć. Staramy się przekuwać problemy biznesów w okazje i możliwości. Rośniemy również w segmencie Performance Marketingu, gdzie nasz biznes ewoluuje w kierunku kompleksowej obsługi – zgodnie z oczekiwaniami rynku. Właśnie z uwagi na komplementarność naszych usług, nie ukrywam, że upatrujemy szansy w tym, iż wraz z szybszym rozwojem e-commerce, rozwijać się będą również pozostałe spółki z Grupy. Pracujemy nad kolejnymi elementami oferty w tym kierunku. – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group

Na działalność pozostałych dwóch segmentów w ramach Grupy Kapitałowej Digitree Group duży wpływ wywarła pandemia koronawirusa, która ograniczyła bądź wstrzymała działania reklamowe i kampanie zaplanowane przez klientów. Konieczność zmiany ich planów budżetowych sprawiła, że firmy odrzucały niektóre formy reklamy online na rzecz innych, priorytetowych w kryzysie działań, co przełożyło się wprost na niższy poziom sprzedaży w tych dwóch segmentach Grupy.

- Obecna sytuacja rynkowa z jednej strony daje nam podstawy ku temu, abyśmy przewidywali wzmocnienie pozycji Grupy z uwagi na wzrost zainteresowania usługami wdrożeniowymi dla e-commerce. Warto podkreślić, że już ponad 50% naszych przychodów pochodzi z działań na rzecz tej branży. Z drugiej zaś strony nie możemy wykluczyć istotnego ryzyka utrzymania się nieco niższych przychodów niż w analogicznych okresach lat poprzednich z uwagi na spadek budżetów wielu firm i możliwe zamknięcie działalności przez klientów szczególnie dotkniętych skutkami pandemii. Pracujemy jednak nad tym, aby urzeczywistnić ten pierwszy scenariusz. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszych głównych celów rozwojowych, nowa strategia ma pojawić się już na początku 2021 roku. Naszym planem jest efektywne zaspokajanie potrzeb klientów w różnych segmentach biznesowych, zarówno na poziomie zaawansowanych, wielopoziomowych wdrożeń, jak również wsparcia mniejszych biznesów przy pomocy rozwiązań SaaS, które produktowo bazują na naszej szerokiej ekspertyzie pochodzącej z segmentu enterprise. Jednocześnie będziemy też dążyć do podniesienia poziomu osiąganych przychodów i satysfakcjonującej rentowności Grupy. - dodaje Rafał Zakrzewski.

Prace nad nową strategią rozpoczęły się w październiku br., zmierzamy więc do określenia przyszłych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej oraz naszych głównych celów strategicznych. Dokument pojawi się do 31 stycznia 2021 roku.

 

Cały raport za 3Q2020 można przeczytaj TUTAJ.