Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY DIGITREE GROUP S.A. W LATACH 2018-2022 (w tys. zł)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży 48334 58303 54601 67492 79872
Zysk brutto 1479 -1138 -1751 260 379
Zysk netto 517 -1353 -1378 308 279
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej 5686 3473 6356 3223 2928
Zobowiązania długoterminowe 1413 3735 2673 2441 3045
Zobowiązania krótkoterminowe 12897 13106 14705 13253 18243
Kapitał własny 25822 22626 21346 22032 21363
Zysk na działalności operacyjnej 1639 -883 -1220 345 640

Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2022 r. DOCX

Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Digitree Group S.A.

31.12.2022 r. DOCX

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2016 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.

31.12.2016 r. DOCX