Wybrane Dane Finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY DIGITREE GROUP S.A. W LATACH 2019-2023 (w tys. zł)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży 58303 54601 67492 79872 89546
Zysk brutto -1138 -1751 260 379 -578
Zysk netto -1353 -1378 308 279 -776
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej 3473 6356 3223 2928 1605
Zobowiązania długoterminowe 3735 2673 2441 3045 2283
Zobowiązania krótkoterminowe 13106 14705 13253 18243 17366
Kapitał własny 22626 21346 22032 21363 20128
Zysk na działalności operacyjnej -883 -1220 345 640 -90

Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2022 r. DOCX

Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Digitree Group S.A.

31.12.2022 r. DOCX

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.

31.12.2020 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.

31.12.2018 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group

31.12.2016 r. DOCX

Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.

31.12.2016 r. DOCX