Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w KZ Udział na WZ
Polinvest 7 S.a.r.l. 1 504 071 1 504 071 60,51% 60,51%
Tomasz Pruszczyński* 311 330 311 330 12,52% 12,52%
Andrzej Słomka* 210 230 210 230 8,46% 8,46%
EUVIC IT S.A.* 162 100 162 100 6,52% 6,52%
Pozostali 298 044 298 044 11,99% 11,99%
Suma 2 485 775 2 485 775 100,00% 100,00%

*Tomasz Pruszczyński, Andrzej Słomka oraz EUVIC IT S.A. działając zgodnie z Porozumieniem Akcjonariuszy zawartym 16.11.2022 r. (raport ESPI nr 31/2022) posiadają łącznie 660 060 akcji Spółki, dających łącznie 660 060 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, które stanowią łącznie 26,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 660 060 głosów, stanowiących 26,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy

248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.