21.06.2018

25.05.2018

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie ZWZ SARE 21.06.2018 r.

PDF • 218.19 KB

Projekty uchwał ZWZ SARE 21.06.2019 r.

PDF • 210.4 KB

aktualizacja - Projekty uchwal ZWZ SARE 21.06.2018 r.

PDF • 364.18 KB

Struktura kapitalu zakladowego SARE ZWZ 21.06.18 r.

PDF • 313.79 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja ZWZ 21.06.18 r.

PDF • 351.67 KB

aktualizacja - Wzór pełnomocnictwa i instrukcja ZWZ 21.06.18 r.

PDF • 501.72 KB

Regulamin Programu Opcji Menadżerskich

PDF • 234.72 KB

! Aktualizacja (30.05.2018)
 
Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Na podstawie art. 399 w zw. z § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 21.06.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  2. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  3. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  4. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
  5. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
  6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
  8. wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich,
  9. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów oraz zmiany Statutu Spółki,
  10. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki SARE spółka akcyjna,
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
 
 
Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (25.05.2018 r.)
 

Na podstawie art. 399 w zw. z § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 21.06.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  2. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  3. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  4. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
  5. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
  6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 21.06.2018 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

21.06.2018 r. PDF • 488.04 KB