04.08.2020

08.07.2020

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group 04.08.2020

PDF • 101.95 KB

Projekty uchwał ZWZ Digitree Group 04.08.2020

PDF • 118.47 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 04.08.2020

PDF • 312.97 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 04.08.2020

PDF • 130.62 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Digitree Group za 2019 rok

PDF • 143.82 KB

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

PDF • 273.12 KB

Klauzula informacyjna ZWZ 04.08.2020

PDF • 126.49 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 11 statutu Spółki, Zarząd DIGITREE GROUP S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 04.08.2020 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
  c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
  f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  h)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej. 

 

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 04.08.2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 04.08.2020 R. BĘDZIE ZAMIESZCZONA W TYM MIEJSCU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

04.08.2020 r. PDF • 1058.82 KB