09.03.2018

09.02.2018

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ SARE 09.03.2018 r.

PDF • 678.95 KB

Projekty Uchwał NWZ SARE 09.03.2018 r.

PDF • 457.91 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ SARE 09.03.2018 r.

PDF • 727.57 KB

Struktura Kapitału Zakładowego NWZ SARE 09.03.2018 r.

PDF • 313.79 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 09.03.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej SARE S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki SARE S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki SARE S.A.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 09.03.2018 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

09.03.2018 r. PDF • 641.69 KB