23.06.2022

24.05.2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group 23.06.2022 r.

PDF • 118.44 KB

Projekty uchwał ZWZ Digitree Group 23.06.2022 r.

PDF • 132.53 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 23.06.2022 r.

PDF • 411.46 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 23.06.2022 r.

PDF • 54.18 KB

Sprawozdanie z działalności RN 2021

PDF • 8954.41 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021

PDF • 6686.48 KB

Sprawozdanie RN z oceny jednostkowe 2021

PDF • 664.7 KB

Sprawozdanie RN z oceny GK 2021

PDF • 508.88 KB

Klauzula informacyjna

PDF • 126.49 KB

Kandydat - oświadczenie, zgoda na powołanie

PDF • 15.47 KB

Kandydat - oświadczenie o niezależności i powiązaniach

PDF • 212.68 KB

Kandydat - oświadczenie, adres korespondencyjny, konkurencja, niekaralność

PDF • 47.13 KB

Członek RN - powiadomienie MAR

PDF • 307.89 KB

Członek RN - oświadczenie akcje spółki

PDF • 22.17 KB

Członek RN - oświadczenie, informacja, wpis na listę

PDF • 188.4 KB

Członek RN - oświadczenie adres email

PDF • 15.89 KB

Członkowie RN - klauzula informacyjna

PDF • 182.55 KB

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

PDF • 21.71 KB

Oświadczenie Dawida Sukacza

PDF • 228.31 KB

Oświadczenie Dariusza Górki

PDF • 301.9 KB

Oświadczenie Tomasza Woźniaka

PDF • 237.07 KB

Oświadczenie Łukasza Hołubowskiego

PDF • 303.21 KB

Oświadczenie Michała Jaskólskiego

PDF • 217.27 KB

Oświadczenie Rafała Zakrzewskiego

PDF • 20.05 KB

CV Członków RN Digitree Group S.A.

PDF • 882.69 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 23.06.2022 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Czackiego 15/17 (V piętro). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,

d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2021,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,

e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,

i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji,

j) powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki,

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej.

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 23.06.2022 r.

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ W DNIU 23.06.2022 R.:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

23.06.2022 r. PDF • 310.34 KB