27.02.2015

27.02.2015

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ SARE 27.02.15 r.

PDF • 491.36 KB

Projekty uchwał NWZ 27.02.15 r.

PDF • 292.83 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 27.02.15 r.

PDF • 571.98 KB

Struktura kapitału zakładowego NWZ 27.02.15 r.

PDF • 169.82 KB

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.01.2015 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj. WS Investments Limited wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 lutego 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ugody zawartej m.in. przez Spółkę z Panem Krzysztofem Dębowskim oraz w przedmiocie uchylenia uchwały nr 62 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Krzysztofa Dębowskiego za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez skreślenia § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez skreślenia § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 27.02.2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

27.02.2015 r. PDF • 405.73 KB