21.08.2015

21.08.2015

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogloszenie o zwołaniu NWZ 21.08.2015

PDF • 552.75 KB

Projekty uchwał NWZ 21.08.2015 r.

PDF • 748.35 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 21.08.15 r.

PDF • 818.4 KB

Struktura kapitału zakładowego SARE NWZ 21.08.2015 r.

PDF • 188.45 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 21.08.2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 21.08.2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

21.08.2015 r. PDF • 527.8 KB