17.06.2024

22.05.2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 17.06.2024 r.

PDF • 130.86 KB

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami ZWZ 17.06.2024 r.

PDF • 170.61 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 17.06.2024 r.

PDF • 393.06 KB

Struktura kapitału ZWZ 17.06.2024 r.

PDF • 144.27 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu 2023 r.

PDF • 2976.1 KB

Raport z badania sprawozdania z wynagrodzeń 2023

PDF • 294.12 KB

Sprawozdanie z działalności RN 2023

PDF • 943.44 KB

Klauzula RODO

PDF • 126.49 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 17.06.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej przy ul. Twarda 18 (piętro 12), 00-105 Warszawa.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,

b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2023,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,

d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

e) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej.

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 17.06.2024 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ W DNIU 17.06.2024 R. BĘDZIE OPUBLIKOWANA W TYM MIEJSCU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

17.06.2024 r. PDF • 229.62 KB