12.06.2015

12.06.2015

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

! Aktualizacja - Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej “Emitent”, “Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12.06.2015 r o punkt obejmujący:

– wybór członków Rady Nadzorczej SARE SA w drodze głosowania oddzielnymi grupami w związku z potrzebą zapewnienia większej reprezentatywności akcjonariatu SARE SA w Radzie Nadzorczej tej spółki.

Akcjonariusz nie dołączył do wniosku projektu uchwały natomiast zamieścił stosowne uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

„Akcjonariusz mniejszościowy wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SARE SA zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 roku o punkt obejmujący wybór członków Rady Nadzorczej SARE SA w drodze głosowania oddzielnymi grupami w związku z potrzebą zapewnienia większej reprezentatywności akcjonariatu SARE SA w Radzie Nadzorczej tej spółki.”

 

 

! Aktualizacja - Ponadto, w dniu 22 maja 2015 r. Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej “Emitent”, “Spółka”), otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej “Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r. następujących spraw:

– zmiana liczebności Rady Nadzorczej

– zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz również nie dołączył do wniosku projektów uchwał, natomiast zamieścił stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian i tak:

a) w zakresie wprowadzenia do porządku obrad pozycji związanej z podjęciem uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej, akcjonariusz uzasadnił, iż: „w związku z ustaleniem liczebności Rady Nadzorczej na 5 osób (uchwała nr 86 NWZA Spółki z dnia 9 stycznia 2015 r.) Akcjonariusz zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu zwiększenie liczebności Rady Nadzorczej. W związku z faktem, że spółka jest spółką publiczną, zdaniem akcjonariusza zwiększenie liczebności Rady Nadzorczej może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie tego organu i Spółki.”

b) w zakresie wprowadzenia do porządku obrad pozycji związanej z podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, akcjonariusz uzasadnił, iż: „w związku z żądaniem Akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej, liczebność Rady Nadzorczej, w zależności od decyzji akcjonariuszy Spółki może ulec zwiększeniu o więcej niż jednego członka. Zważywszy na fakt, że w dotychczas ogłoszonym porządku obrad przewidziane jest powołanie jednego nowego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz chciałby poszerzyć porządek obrad i umieścić w nim sprawę zmian w składzie Rady Nadzorczej przewidując możliwość szerszego zakresu zmian w składzie tego organu.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 KSH, po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez obu akcjonariuszy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,

d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,

e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

h. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,

i. zmiany liczebności Rady Nadzorczej

j. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania Członka Rady Nadzorczej

k. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 12.06.2015 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

12.06.2015 r. PDF • 359.1 KB