12.06.2014

12.06.2014

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 12.06.2014 r.

PDF • 520.53 KB

Projekty uchwał ZWZ 12.06.2014 r.

PDF • 435.59 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 12.06.2014 r.

PDF • 749.98 KB

Struktura kapitału zakładowego SARE ZWZ 12.06.2014 r.

PDF • 180.69 KB

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2014 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul.Raciborskiej 35a

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.06.2014 r. o  godzinie 09:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
 
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,
f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 12.06.2014 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

12.06.2014 r. PDF • 8999.85 KB