30.05.2019

26.04.2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 30.05.2019 r.

PDF • 126.16 KB

Projekty uchwał WZA 30.0.2019 r.

PDF • 143.37 KB

Struktura Kapitału Zakładowego WZA 30.05.2019 r.

PDF • 141.79 KB

Wzór Pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania

PDF • 371.02 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SARE za 2018 rok

PDF • 105.16 KB

Regulamin Programu Opcji SARE

PDF • 192.88 KB

Klauzula informacyjna

PDF • 132.92 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich oraz Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ 30.05.2019 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

30.05.2019 r. PDF • 322.52 KB