24.06.2021

28.05.2021

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 167.2 KB

Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 368.89 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 618.61 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 144.87 KB

Regulamin Programu Opcji załącznik do uchwały nr 313 ZWZ 24.06.2021 r.

PDF • 197.92 KB

Projekt Sprawozdania z wynagrodzeń w Digitree Group S.A. za lata 2019-2020

PDF • 905.19 KB

Projekt Polityki Wynagrodzeń w Digitree Group S.A. Wydanie II

PDF • 883.14 KB

Opinia Zarządu - załącznik do uchwały 314 ZWZ Digitree Group S.A. 24.06.2021 r.

PDF • 86.01 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za 2020 rok

PDF • 188.49 KB

Klauzula informacyjna

PDF • 126.49 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 (IV piętro).

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 – 2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 – 2020 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,
f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
i) przyjęcia aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.,
j) zmiany statutu Spółki - uchylenie § 6a statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
k) wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich,
l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrantów serii B i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki,
m) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9. Omówienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. wchodzących w życie na podstawie uchwały nr 13/1834/2021 z 29.03.2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 01.07.2021 r., w szczególności w zakresie organizacji i funkcjonowania walnych zgromadzeń w Spółce.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej. 

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 24.06.2021 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 24.06.2021 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

24.06.2021 r. PDF • 498.3 KB