20.05.2016

20.05.2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 ! Aktualizacja - Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej “Emitent”, “Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2016 r o punkt obejmujący:

1. Zmianę wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz nie dołączył do wniosku projektu uchwały natomiast zamieścił stosowne uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

„Biorąc pod uwagę wielkość spółki, poziom odpowiedzialności członków organu nadzoru oraz generowane przychody przez spółkę, należy urealnić poziom wynagrodzeń do poziomu, który z jednej strony będzie adekwatny do poziomu odpowiedzialności a z drugiej nie będzie miał zbytnio obciążającego charakteru dla wyników finansowych spółki.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 KSH, po uwzględnieniu zmian wnioskowanych akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.;
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu zmian w składzie rady nadzorczej. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, zarząd postanowił w porządku obrad zamieścić punkt o podwyższeniu kapitału w drodze prywatnej oferty skierowanej do Prezesa Zarządu Tomasza Pruszczyńskiego oraz Członka Zarządu Dariusza Piekarskiego w związku z wykonaniem opcji wynikających z postanowień umowy opcji intencyjnej z dnia 27 września 2012r.

 

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 20.05.2016 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

20.05.2016 r. PDF • 184.79 KB