30.09.2019

22.08.2019

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r.

PDF • 98.43 KB

Projekty uchwał na NWZ 30.09.2019 r.

PDF • 117.11 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

PDF • 249.59 KB

Struktura kapitału zakładowego

PDF • 135.52 KB

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

PDF • 132.92 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki SARE S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.09.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie bieżącej sytuacji SARE S.A. oraz spółek zależnych.
 7. Omówienie strategii rozwoju SARE S.A. oraz spółek zależnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30.09.2019 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

30.09.2019 r. PDF • 274.4 KB