23.03.2016

23.03.2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogloszenie o zwołaniu NWZ 23.03.16 r.

PDF • 396.01 KB

Projekty uchwał NWZ 23.03.16 r.

PDF • 307.08 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 23.03.16 r.

PDF • 449.2 KB

Struktura kapitału zakładowego SARE NWZ 23.03.16 r.

PDF • 172.19 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23.03.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH;
  6. W razie braku przeprowadzenia wyborów na podstawie art. 385 § 3 – 9 KSH powołanie/odwołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym;
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 23.03.2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej, przez najbliższe walne zgromadzenie SARE S.A., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Zarząd spółki SARE S.A., nie jest w stanie przewidzieć, czy podczas obrad Walnego Zgromadzenie zostanie utworzona jakakolwiek grupa akcjonariuszy, która będzie uprawniona do dokonania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, jak również nie jest w stanie przewidzieć wniosków akcjonariuszy w zakresie wyboru rady nadzorczej, wobec czego Zarząd nie publikuje projektu uchwały w tym zakresie.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 23.03.2019 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

23.03.2016 r. PDF • 443.55 KB