04.11.2021

08.10.2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.

PDF • 213.65 KB

Statut Digitree Group S.A.

PDF • 227.4 KB

Projekty uchwał NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.

PDF • 311.06 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 04.11.2021 r.

PDF • 481.66 KB

Struktura kapitału zakładowego NWZ 04.11.2021 r.

PDF • 144.67 KB

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia 04.11.2021

PDF • 251.37 KB

Regulamin Rady Nadzorczej 04.11.2021 r.

PDF • 239.95 KB

Klauzula informacyjna

PDF • 126.49 KB

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej - Dariusza Piekarskiego

PDF • 275.54 KB

Oświadczenie i CV Dariusza Piekarskiego

PDF • 1981.4 KB

CV i kwalifikacje kandydata na Członka RN - Michał Jaskólski

PDF • 111.65 KB

Zgoda na powołanie do RN - kandydat Michał Jaskólski

PDF • 263.23 KB

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej - Michała Jaskólskiego

PDF • 145.72 KB

Oświadczenie o niezależności kandydata na Członka RN - Michał Jaskólski

PDF • 373.56 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.
 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej. 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 04.11.2021 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ W DNIU 04.11.2021 R. BĘDZIE ZAMIESZCZONA W TYM MIEJSCU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

04.11.2021 r. PDF • 396.37 KB