12.01.2017

14.12.2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ SARE 12.01.2017 r.

PDF • 762.95 KB

Projekty Uchwał NWZ SARE 12.01.2017 r.

PDF • 780.15 KB

Wzór Pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ SARE 12.01.2017 r.

PDF • 708.29 KB

Struktura kapitału zakładowego NWZ SARE 12.01.2017 r.

PDF • 368.46 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12.01.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej SARE S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki SARE S.A.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez SARE S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 08 grudnia 2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu zmian osobowych w składzie rady nadzorczej. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, zarząd postanowił w porządku obrad zamieścić́ punkt o zmianie statutu Spółki, w związku z obsadzeniem wszystkich mandatów w Zarządzie Spółki, jak również punkt dotyczący podjęcia uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 12.01.2017 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

12.01.2017 r. PDF • 721.45 KB