15.06.2023

18.05.2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 15.06.2023 r.

PDF • 137.5 KB

Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 15.06.2023 r.

PDF • 250.01 KB

DTR_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 15.06.2023 r.

PDF • 476.77 KB

DTR_Struktura kapitału zakładowego ZWZ 15.06.2023 r.

PDF • 131.27 KB

DTR_Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

PDF • 180.64 KB

DTR_Regulamin Rady Nadzorczej

PDF • 148.16 KB

Statut Digitree Group S.A.

PDF • 180.34 KB

DTR_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

PDF • 13646.88 KB

DTR_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok

PDF • 9824.08 KB

DTR_Klauzula informacyjna

PDF • 126.49 KB

Oświadczenie Wojciecha Wolnego

PDF • 101.8 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 15.06.2023 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Czackiego 15/17 (parter). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,

b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2022,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku zawierającego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2022 rok,  wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,

d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,

e) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,

h) powołania p. Wojciecha Wolnego składu Rady Nadzorczej Spółki,

i) zmiana Statutu Spółki,

j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

k) przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

l) przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku powyżej.

 

!! UWAGA !! Spółka nie będzie transmitowała obrad powyższego walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 15.06.2023 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ W DNIU 15.06.2023 R.:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

15.06.2023 r. PDF • 368.52 KB