28.06.2013

28.06.2013

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28.06.2013

PDF • 521.8 KB

Projekty uchwał ZWZ SARE S.A. 28.06.2013 r.

PDF • 459.41 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 28.06.2013 r.

PDF • 853 KB

Struktura kapitału zakładowego ZWZ 28.06.2013 r.

PDF • 180.73 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28.06.2013 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego
 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  2. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
  3. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
  4. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
  5. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,
  6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
  8. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  9. pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Krzysztofa Dębowskiego za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 28.06.2013 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

28.06.2013 r. PDF • 9639.18 KB