PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) jest firmą członkowską sieci “Nexia International”.
Nexia International Limited nie świadczy usług we własnym imieniu ani w żaden inny sposób. Nexia International Limited oraz firmy członkowskie sieci Nexia International (włączając członków
prowadzących działalność pod nazwą zwierającą słowo NEXIA) nie częśc globalnej firmy partnerskiej. Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania
lub zobowiązania jakiegokolwiek ze swoich członków. Każda firma członkowska w sieci Nexia International jest podmiotem odrębnym.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000125073, NIP: 676-22-17-735, REGON: 356548127
PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
T: +48 (12) 632 80 32
F: +48 (12) 632 80 64
www.nexiaproaudit.pl
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Digitree Group S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. („Spółka”),
które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie
z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz informację dodatkową
zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 120, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 14 kwietnia 2023 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 1302, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja 2014 roku, z późniejszymi
zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji