WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP
dane w zł
Wyszczególnienie
01.01.2022-31.12.2022
PLN
EUR
PLN
EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
79 872 400
17 036 538
67 492 216
14 744 340
Koszt własny sprzedaży
81 792 666
17 446 125
68 189 456
14 896 659
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
639 976
136 505
344 616
75 285
Zysk (strata) brutto
379 450
80 936
259 542
56 700
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego
195 819
41 768
276 980
60 509
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 485 775
2 485 775
2 485 775
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)
0,08
0,02
0,11
0,02
BILANS
Aktywa trwałe
21 792 287
4 646 642
20 779 460
4 517 863
Aktywa obrotowe
20 857 889
4 447 406
16 946 624
3 684 529
Kapitał własny
21 362 588
4 555 020
22 032 314
4 790 258
Zobowiązania długoterminowe
3 044 957
649 258
2 440 903
530 700
Zobowiązania krótkoterminowe
18 242 631
3 889 770
13 252 867
2 881 434
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)
8,59
1,83
8,86
1,93
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
2 928 267
624 590
3 222 700
704 031
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-1 414 532
-301 715
-1 858 934
-406 102
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 241 795
-264 871
-3 353 601
-732 627
Kurs EUR/PLN
2022
2021
- dla danych bilansowych
4,6899
4,5994
- dla danych rachunku zysków i strat
4,6883
4,5775
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.