WYBRANE DANE FINANSOWE DIGITREE GROUP S.A.
dane w zł
Wyszczególnienie
01.01.2021-31.12.2021
PLN
EUR
PLN
EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
13 822 345
3 019 628
9 334 827
2 086 368
Koszt własny sprzedaży
15 969 605
3 488 718
9 779 448
2 185 742
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 140 642
-467 644
-1 649 569
-368 685
Zysk (strata) brutto
-1 385 306
-302 634
-390 645
-87 311
Zysk (strata) netto
-1 359 868
-297 077
-107 923
-24 121
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 485 775
2 485 775
2 485 775
2 485 775
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)
-0,55
-0,12
-0,04
-0,01
BILANS
Aktywa trwałe
17 861 483
3 883 438
17 738 371
3 843 801
Aktywa obrotowe
4 218 671
917 222
3 108 032
673 492
Kapitał własny
13 851 439
3 011 575
14 926 273
3 234 436
Zobowiązania długoterminowe
1 223 575
266 029
1 122 049
243 141
Zobowiązania krótkoterminowe
7 005 140
1 523 055
4 798 081
1 039 716
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)
5,57
1,21
6,00
1,30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
1 604 348
350 486
1 021 351
228 276
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
1 015 619
221 872
493 635
110 329
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 650 252
-578 974
-1 414 996
-316 257
Kurs EUR/PLN
2021
2020
- dla danych bilansowych
4,5994
4,6148
- dla danych rachunku zysków i strat
4,5775
4,4742
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.