PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) jest firmą członkowską sieci “Nexia International”.
Nexia International Limited nie świadczy usług we własnym imieniu ani w żaden inny sposób. Nexia International Limited oraz firmy członkowskie sieci Nexia International (włączając członków
prowadzących działalność pod nazwą zwierającą słowo NEXIA) nie są częścią globalnej firmy partnerskiej. Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania
lub zobowiązania jakiegokolwiek ze swoich członków. Każda firma członkowska w sieci Nexia International jest podmiotem odrębnym.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000125073, NIP: 676-22-17-735, REGON: 356548127
PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
T: +48 (12) 632 80 32
F: +48 (12) 632 80 64
www.nexiaproaudit.pl
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
DIGITREE GROUP S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest DIGITREE GROUP S.A. („Spółka Dominująca”)
(„Grupa”) zawierające skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021
roku oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Spółki
Dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 14 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 1415, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja 2014 roku, z późniejszymi
zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego”.
2
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z późniejszymi zmianami, oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy
naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Znaczną część wartości niematerialnych i prawnych
prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym stanowi Systemy SARE oraz INIS.
System SARE jest udoskonalany poprzez prace
rozwojowe, które zwiększają jego wartość. Grupa
traktuje te systemy jako wartości niematerialne
o nieokreślonym okresie użytkowania i ich
nie amortyzuje, tylko co roku przeprowadza testy
na utratę wartości.
Ryzyko istotnego zniekształcenia dotyczy wyceny
Systemów SARE oraz INIS, których łączna wartość
księgowa na 31 grudnia 2021 wynosi 9 251 tys. zł,
i związane jest z wynikiem testów na utratę wartości.
Z punktu widzenia oceny utraty wartości istotne
założenia przyjęte do testów, w tym przede
wszystkim szacunki przyszłych przychodów
generowanych przez Systemy.
Powyższa kwestia została opisana w nocie 8
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Podejście do badania
W ramach badania procedury obejmowały:
- rozmowę z osobami odpowiedzialnymi
za przygotowanie testów na utratę wartości;
- ocenę metodologii testów;
- analizę założeń testów na utratę wartości
przygotowaną przez Grupę, w tym
w szczególności: prognozowanych przychodów
ze sprzedaży, zastosowanej stopy dyskonta;
- sprawdzenie matematycznej poprawności
obliczeń;
- uzgodnienie danych bazowych do ewidencji
księgowej;
- weryfikację poprawności porównania wyników
testów do wartości księgowej systemów;
- weryfikację kompletności i poprawności
ujawnień.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy
3
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę przepisami
prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki Dominującej uznaje
za niezbędną, aby umożliw sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki Dominującej
jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd Spółki
Dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy albo zaniechać prowadzenia działalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej zobowiązani
do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej odpowiedzialni
za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub ędem,
oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu
i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie
i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki Dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia
istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia
w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki
Dominującej;
4
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki Dominującej
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczą tpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie
uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioskioparte na dowodach badania uzyskanych do dnia
sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia
lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych
jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór
i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię
z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej informacje o, między innymi, planowanym
zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej wiadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych
wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby bracjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie
dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej ustaliliśmy te sprawy,
które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy
te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia
nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniew można byłoby racjonalnie
oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu
publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 roku („sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, , który jest wyodrębnioną częśctego sprawozdania oraz Raport Roczny za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej
Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało
wymagania przewidziane przepisami prawa.
5
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się ze Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne
informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą
wiedzą uzyska podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli
na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani
do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane
informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym RaNadzorczą
Spółki Dominującej.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności
Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757) („Rozporządzenie o informacjach
bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
zdaniem, informacje zawarte w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami
rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani
do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii
czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021
roku sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie
259400AG1ZDRN8YDKB83-2021-12-31.zip („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF”) zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym
6
Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie
ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd Spółki
Dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone
w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych regulacjach
stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej
Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami
technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania,
które określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie
odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Spółki Dominującej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych niezgodności z wymogami
Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych
zgodnie z formatem, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej
racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało
oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych nBadanie
i Przegląd 3001PL – „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym
formacie raportowania” przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021
z dnia 17 grudnia 2021 roku („KSUA 3001PL”) oraz gdzie jest to stosowne z Krajowym Standardem
Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania
i przeglądy historycznych informacji finansowych” przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami
(„KSUA 3000 (Z)”.
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, z KSUA 3000 (Z), zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
7
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia
istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego
ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, w celu zaplanowania stosownych
procedur, które mają zapewnbiegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności
dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu
wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Spółkę znaczników XBRL
i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów
systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem;
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocena spełnienia standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania,
w tym zastosowania formatu XHTML;
ocena kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w formacie ESEF znacznikami XBRL;
ocena czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF
zostały odpowiednio zastosowane oraz, że użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy
w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano
odpowiednich elementów;
ocena prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii z wykonania usługi atestacyjnej.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności
i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty
jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji
i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy
również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi
atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy
sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”,
przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 roku
w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, z późniejszymi zmianami („KSKJ”).
Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości,
obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi,
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
8
Opinia
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego opinia
powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii. Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy i jej spółek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy
na rzecz Grupy i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione na stronie 110
Sprawozdania z działalności Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
Nadzorczej Spółki Dominującej z dnia 7 sierpnia 2020 roku
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krzysztof Gmur.
Działający w imieniu:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Krzysztof Gmur
Nr ewid. 10141
Kraków, 14 kwietnia 2022 roku